BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Ghi Chú
1 Giấy Làm Dấu 3M 24Mm X 76Mm - 2 Màu Màu Hồng Màu Vàng Tờ 0 [48322] Giấy Làm Dấu 3M 24Mm X 76Mm - 2 Màu Màu Hồng Màu Vàng
2 Giấy Ghi Chú 38 × 25Mm Deli - Ea10702 Xấp 0 [48648] Giấy Ghi Chú 38 × 25Mm Deli - Ea10702
3 Giấy Ghi Chú 38 × 51Mm Deli - Ea10802 Xấp 0 [48649] Giấy Ghi Chú 38 × 51Mm Deli - Ea10802
4 Giấy Ghi Chú 44 × 25Mm Deli - Ea10001 Xấp 0 [48650] Giấy Ghi Chú 44 × 25Mm Deli - Ea10001
5 Giấy Ghi Chú 50 × 12Mm Deli - Ea10902 Xấp 0 [48651] Giấy Ghi Chú 50 × 12Mm Deli - Ea10902
6 Giấy Ghi Chú 50 × 12Mm DELI - Ea11402 Xấp 19,000 [6935205304681] Giấy Ghi Chú 50 × 12Mm DELI - Ea11402 product.origin(6,)
7 Giấy Ghi Chú Deli - Ea03202 SHape Xấp 0 [48655] Giấy Ghi Chú Deli - Ea03202 SHape
8 Giấy Ghi Chú Deli - Ea55102 SHape Xấp 15,000 [48656] Giấy Ghi Chú Deli - Ea55102 SHape
9 Giấy Ghi Chú Deli - Ea55202 Xấp 13,480 [48657] Giấy Ghi Chú Deli - Ea55202
10 Giấy Ghi Chú Deli - Ea55202 SHape Xấp 0 [48658] Giấy Ghi Chú Deli - Ea55202 SHape
11 Giấy Ghi Chú Deli 152 × 101Mm - Ea00752 Xấp 0 [48659] Giấy Ghi Chú Deli 152 × 101Mm - Ea00752
12 Giấy Ghi Chú Deli 38 × 51Mm - Ea00153 Xấp 0 [48660] Giấy Ghi Chú Deli 38 × 51Mm - Ea00153
13 Giấy Ghi Chú Deli 38 × 51Mm- Ea01103 Xấp 15,000 [48661] Giấy Ghi Chú Deli 38 × 51Mm- Ea01103