BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Sổ Da
1 Sổ A4 Ly Na Dày Quyển 0 [42879] Sổ A4 Ly Na Dày
2 Sổ A4 Mỏng Lyna Quyển 0 [42880] Sổ A4 Mỏng Lyna
3 Sổ Ck 2 Bìa Da Tốt Quyển 0 [42881] Sổ Ck 2 Bìa Da Tốt
4 Sổ Ck1 Dày Quyển 0 [8934578009300] Sổ Ck1 Dày
5 Sổ Ck1 Mỏng Quyển 5,300 [8934578039550] Sổ Ck1 Mỏng product.origin(6,)
6 Sổ Ck2 Dày Quyển 0 [8934578028758] Sổ Ck2 Dày product.origin(6,)
7 Sổ Ck2 Mỏng Quyển 12,000 [8934578028767] Sổ Ck2 Mỏng product.origin(6,)
8 Sổ Ck3 Dày Quyển 0 [8934578028749] Sổ Ck3 Dày product.origin(6,)
9 ổ Ck3 MỏngS Quyển 0 [42887] ổ Ck3 MỏngS
10 Sổ Ck4 Dày Quyển 0 [8934578009337] Sổ Ck4 Dày product.origin(6,)
11 Sổ Ck4 Mỏng Quyển 14,000 [8934578028730] Sổ Ck4 Mỏng product.origin(6,)
12 Sổ Ck5 Dày Quyển 0 [8934578009346] Sổ Ck5 Dày product.origin(6,)
13 Sổ Ck5 Mỏng Quyển 16,000 [8934578028721] Sổ Ck5 Mỏng product.origin(6,)